Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn Front-end

Mục đích của trang là tổng hợp lại danh sách các câu hỏi tham khảo phỏng vấn cho vị trí lập trình viên Front-end.

Với mong muốn giúp những ai đang sắp được phỏng vấn chuẩn bị tốt hơn, đồng thời giúp ôn lại các kiến thức về front-end một cách vững chắc nhất.

Mình tha thiết mong muốn mọi người cùng đóng góp nội dung, tại đây.

Table of Contents

 1. Hỏi chung
 2. Hỏi về HTML
 3. Hỏi về CSS
 4. Hỏi về Javascript
 5. Hỏi về Testing
 6. Hỏi về Performance
 7. Hỏi về Network
 8. Hỏi về Coding
 9. Hỏi chơi cho vui

Getting Involved

 1. Contributors
 2. How to Contribute
 3. License

Hỏi chung

Hỏi về HTML

Hỏi về CSS

(Coming soon)

Hỏi về Javascript

Hỏi về Testing

Hỏi về Performance

Hỏi về Network

Hỏi về Coding

Hỏi: foo có giá trị là bao nhiêu?

var foo = 10 + '20';

Hỏi: Viết hàm add để thực hiện được câu lệnh sau:

add(2, 5); // 7
add(2)(5); // 7

Hỏi: Kết quả trả về của hàm lệnh sau là gì?

"i'm a developer".split("").reverse().join("");

Hỏi: Giá trị của window.foo là gì?

( window.foo || ( window.foo = "bar" ) );

Hỏi: Kết quả của 2 lệnh alert là gì?

var foo = "Hello";
(function() {
 var bar = " World";
 alert(foo + bar);
})();
alert(foo + bar);

Hỏi: Giá trị của foo.length trong trường hợp sau?

var foo = [];
foo.push(1);
foo.push(2);

Hỏi: Giá trị của foo.x trong trường hợp sau?

var foo = {n: 1};
var bar = foo;
foo.x = foo = {n: 2};

Hỏi: Các lệnh sau sẽ in ra console cái gì?

console.log('one');
setTimeout(function() {
 console.log('two');
}, 0);
console.log('three');

Hỏi: Các lệnh sau sẽ in ra console cái gì?

baz = function() {
 return "some thing cool";
}
foo = false;
console.log (foo && baz());
console.log (foo || baz());

Hỏi: Cho var string = ['1','3','4','10','2','5','9','7','8','6'] in ra kết quả sau

10 9 8 7
6 5 4 
3 2 
1

Hỏi chơi cho vui


Contributors

How to Contribute

Trang được xây dựng bởi cộng đồng. Để đóng góp vào danh sách câu hỏi, vui lòng:

 1. Fork repo tại Github: https://github.com/duyetdev/frontend-interview-questions-vietnamese
 2. Commit câu hỏi trực tiếp vào file README.md, nhánh master.
 3. Tạo Pull Request.