edX Installion Logs.

ubuntu@ptnmaster:~/edx_configuration/playbooks$ nano roles/edxapp/tasks/deploy.yml 
ubuntu@ptnmaster:~/edx_configuration/playbooks$ sudo ansible-playbook -c local ./edx_sandbox.yml -i "localhost,"
[sudo] password for ubuntu: 
ERROR: Syntax Error while loading YAML script, /home/ubuntu/edx_configuration/playbooks/roles/edxapp/tasks/deploy.yml
Note: The error may actually appear before this position: line 348, column 58
Read More

edX Install

Hệ thống cài đặt sẽ gồm: mysql, memcache, mongo, và các edX services (lms, studio, forums, ora/discern).

Read More

Nodejs app folder struct

- app 
  |- controllers 
  |- models
  |- routes
- config 
- public
  |- lib
  |  |- css, js, ...
  |- module
    |- user
      |- controler
      |- route
      |- view
    |- survey 
      |- controler
      |- route
      |- view
    |- ....
Read More

Note 16/05/2015

Mình hiện đang có 1 project về Ad Exchange _và _Real-time bidder và đang cần thêm người. Bạn nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này tham gia nhé.

Contact: Lê Văn Duyệt (lvduit08 at gmail.com), Phòng thí nghiệm HTTT, Phone: 0166.2626.0xx

Read More